സു സു സുധി വാത്മീകം (2015) : കായാമ്പൂ നിറമായി വരികൾ

ചിത്രം       : സു സു സുധി വാത്മീകം
വർഷം    : 2015 
സംവിധാനം : രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ 
സംഗീതം       :  ബിജിബാൽ  
ഗാനരചന     : സന്തോഷ്‌ വർമ്മ 
ഗായകർ        :  ശ്വേതാ മോഹൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗിരിജാ വർമാ   
അഭിനയിച്ചത്: ശിവത Lyrics in English


സു സു സുധി വാത്മീകം (2015) : കായാമ്പൂ നിറമായി വരികൾ
സു സു സുധി വാത്മീകം (2015) : കായാമ്പൂ നിറമായി വരികൾ 

വരികൾ 

ദേവകി  നന്ദമാനന്ദ മാധവം... 
മുനി വിനുധ ഗോപികാ വൃന്ദ നായകം ധം ഭജേ..
ഗുരു പവന പുര നിലയ 
ദേവകി  നന്ദമാനന്ദ മാധവം 

കായാമ്പൂ നിറമായി .. 
പ്രിയ രാധ കൈ തൊട്ട പൂവിനൊക്കെ നിൻ മുഖമായി..
മായമയമാം ഋതുവായി...

കാർനീല ചേലുള്ള പൂക്കൾ മാത്രം 
അമ്പാടി ഓരത്ത് ചാഞ്ചാടി...
കാർനീല ചേലുള്ള പൂക്കൾ മാത്രം 
അമ്പാടി ഓരത്ത് ചാഞ്ചാടി...

ആകെ യധു വനികയിലൊരു നവ ഭാവം..
ആ വഴി വന്നൊരു മന്ദ സമീരന്..
മിഴികളിൽ ഉടലിടും അധിശയം..
ആനന്ദം.. കായാമ്പൂ നിറമായി .. 
പ്രിയ രാധ കൈ തൊട്ട പൂവിനൊക്കെ നിൻ മുഖമായി..

ധ ധ സ.. ധ ധ മ.. മ മ ധ ..മ മ ധ..
ഗ ഗ മ.. ഗ ഗ രി ..
ധ ധ സ.. ധ സ രി .. ഗ രി ..
സ സ രി ... സ രി ഗ മ..
ഗ മ ധ ..സ രി ഗ രി സ..


സ രി സ ധ .. സ ധ മ ധ ..
ധ നി  രി സ.. സ ധ ഗ മ..
മ ഗ രി സ..

ദേവകി  നന്ദമാനന്ദ മാധവം... 

മേഘങ്ങൾ കാളിന്ദി ഓരം മെല്ലെ 
കേളി നികുന്ജങ്ങൾ നെയ്യുന്നു 
മേഘങ്ങൾ കാളിന്ദി ഓരം മെല്ലെ 
കേളി നികുന്ജങ്ങൾ നെയ്യുന്നു 

താനേ മണി മുരളികയിൽ ഒഴുകിയ പാട്ടിൽ 
മാധവ മാനസ പ്രേമ സുധാരസം 
അനുപമ സുരഭില കലഭമായ്.. പെയ്യുന്നു ..

കായാമ്പൂ നിറമായി .. 
പ്രിയ രാധ കൈ തൊട്ട പൂവിനൊക്കെ നിൻ മുഖമായി..
മായമയമാം ഋതുവായി...Lyrics in English

Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment