അനാർക്കലി (2015) : വാനം ചായും തീരം വരികൾ

അനാർക്കലി (2015) : വാനം ചായും തീരം വരികൾ
അനാർക്കലി (2015) : വാനം ചായും തീരം വരികൾ


Click here for Lyrics in English


വർഷം : 2015 
 ചിത്രം : അനാർക്കലീ 
സംവിധാനം : സച്ചി
സംഗീതം : വിദ്യാസാഗർ 
പാടിയത് : കെ എസ് ഹരിശങ്കർ 
അഭിനയിച്ചത് : പ്രിഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ, മിയാ ജോർജ്
Click here for Lyrics in English


വരികൾ 

വാനം ചായും തീരം താരാട്ടും..
കാലം മൂളും താരം കാതോർക്കും..
അലപോൽ അവൾ എന്നിൽ.. വല നെയ്തൊരു സ്വപ്നം..മിഴി മൂടുമി നേരം.. 
 ഇരുൾ വീശുമീ നേരം...
മായുമോ.. മാറുമോ.. കാണാ കാർമേഘം..

വാനം ചായും തീരം താരാട്ടും..
കാലം മൂളും താരം കാതോർക്കും..
രാപ്പളുങ്കിൻ തുള്ളി വീണ പായൽ പുഴയിൽ..
ചാഞ്ഞുലഞ്ഞ ചന്ദ്ര ബിമ്പം താനേ പൊലിഞ്ഞൂ..
നാം തുഴഞ്ഞ നീർ കൊതുമ്പിൻ ഓമൽ പടിയിൽ..
നീ പറഞ്ഞ തേൻ കഥകൾ പാടെ മറന്നോ..
വിളി കേൾക്കുമെങ്കിൽ.. പൊന്നെ

ഇനിയേതു ദ്വീപിൻ കോണിൽ
ഒരുപോലെ നമ്മൾ ചെർന്നു പാടും.. ആഹാ...

വാനം ചായും തീരം താരാട്ടും..
കാലം മൂളും താരം കാതോർക്കും..

ആലിയാലും സൂര്യ താപം മെയ്യും കരയിൽ
കാറ്റെരിഞ്ഞ രാത്രി മുല്ല ആരെ തിരഞ്ഞോ..
നീറി നീരുമൊരോർമ്മ വീണ്ടും.. ഏറെ നിറയും
വീര തീർഥയാത്ര പോകെ ഞാനും കരഞ്ഞോ..
തിര കേണു ചൊല്ലീ.. മെല്ലേ..
ഇനിയേതു ജന്മം എങ്ങോ..

ഒരുപോലെ നമ്മൾ ചേർന്നു പാടും..
ആഹാ..

വാനം ചായും തീരം താരാട്ടും..
കാലം മൂളും താരം കാതോർക്കും..

Share on Google Plus

About Lyrichords

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

1 comments :