സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല തീരത്തിൽ : പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് (1992)

ചിത്രം            : പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് 
വർഷം          :  1992
സംവിധാനം : ഫാസിൽ 
സംഗീതം       :  ഇളയരാജ  
ഗാനരചന     : ബിച്ചു തിരുമല 
ഗായകൻ       : യേശുദാസ്‌ 
നായകൻ       : മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി 
നായിക         : ശോഭനClick for Lyrics in English

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല  തീരത്തിൽ നാമെത്തും നേരം, ഇന്നേരം..
മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി മാല്ല്യങ്ങൾ കോർക്കുന്ന കാലം, പൂക്കാലം..
പൂജപ്പൂ നീ.. പൂജിപ്പൂ ഞാൻ..
കണ്ണീരും തേനും.. കണ്ണീരായ് താനേ..

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല  തീരത്തിൽ നാമെത്തും നേരം, ഇന്നേരം..
മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി മാല്ല്യങ്ങൾ കോർക്കുന്ന കാലം, പൂക്കാലം..

വെള്ളിനിലാ നാട്ടിലെ, പൗർണ്ണമി തൻ വീട്ടിലെ,
 പൊന്നുരുകും പാട്ടിലേ , രാഗ ദേവതേ..
പാൽക്കടലിൻ മങ്കതൻ, പ്രാണസുധാ ഗംഗതൻ,
മന്ത്രജലം വീഴ്ത്തിയെൻ കണ്ണനേ നീ ഇങ്ങുതാ..
മേഘപ്പൂംകാറ്റിൻറെ പള്ളിത്തേരേറി,
നക്ഷത്ര കൂടാരക്കീഴിൽ വാ ദേവി..
ആലംബം നീയേ.. ആധാരം നീയേ..

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല  തീരത്തിൽ നാമെത്തും നേരം, ഇന്നേരം..
മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി മാല്ല്യങ്ങൾ കോർക്കുന്ന കാലം, പൂക്കാലം..
കണ്ണീരും തേനും.. കണ്ണീരായ് താനേ..

എതമൃതും തോൽക്കുമീ, തേനിനെ നീ തന്നുപോയ്,
ഓർമ്മകൾതൻ പൊയ്കയിൽ, മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്..
എന്നുയിരിൻ രാഗവും, താളവുമായ് എന്നുമെൻ ,
കണ്ണനേ ഞാൻ പോറ്റിടാം, പൊന്നുപോലെ കാത്തിടാം..
പുന്നാരത്തേനെ നിന്നേതിഷ്ട്ടം പോലും,
എന്നെക്കൊണ്ടാവും പോൽ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം..  
വീഴല്ലേ തേനേ.. വാടല്ലേ പൂവേ...

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല  തീരത്തിൽ നാമെത്തും നേരം, ഇന്നേരം..
മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി മാല്ല്യങ്ങൾ കോർക്കുന്ന കാലം, പൂക്കാലം..
പൂജപ്പൂ നീ.. പൂജിപ്പൂ ഞാൻ..
കണ്ണീരും തേനും.. കണ്ണീരായ് താനേ..
കണ്ണീരും തേനും.. കണ്ണീരായ് താനേ..
Share on Google Plus

About Mithun Nath

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment