സാൾട്ട് മാന്ഗോ ട്രീ (2015) : കാട്ടുമ്മേൽ അഞ്ജാറ് വരികൾ

വർഷം : 2015 
ചിത്രം : സാൾട്ട് മാന്ഗോ ട്രീ 
സംവിധാനം : രാജേഷ്‌ നായർ 
സംഗീതം : ഹെശാം അബ്ദുൽ വഹാബ് 
വരികൾ :  അസ്ലാം 
പാടിയത് : ഹെശാം അബ്ദുൽ വഹാബ് 
അഭിനയിച്ചത്: ബിജു മേനോണ്‍ 

Lyrics in English

സാൾട്ട് മാന്ഗോ ട്രീ  (2015) : കാട്ടുമ്മേൽ  അഞ്ജാറ് വരികൾ
സാൾട്ട് മാന്ഗോ ട്രീ  (2015) : കാട്ടുമ്മേൽ  അഞ്ജാറ് വരികൾ 
വരികൾ 

കാട്ടുമ്മേൽ  അഞ്ജാറ് അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ...

കാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്തവർ 
നാട്ടിന്നിളവെയിൽ കൊണ്ടു നിന്നെ 
നാട്ടിന്നിളവെയിൽ കൊണ്ടു നിന്നെ 
നാട്ടിന്നിളവെയിൽ കൊണ്ടു നിന്നെ 

കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാറ്റേ 
പുന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ 
വാ വാ നീ.. വാ വാ നീ..

കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാറ്റേ 
പുന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ 
വാ വാ നീ.. വാ വാ നീ..

കാട്ടുമ്മേൽ  അഞ്ജാറ് അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ...


കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാറ്റേ 
പുന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ 
വാ വാ നീ.. വാ വാ നീ..


കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാറ്റേ 
പുന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ 
വാ വാ നീ.. വാ വാ നീ....ആ.....ആ.....ആ.....
മ്മ്മം...മ്മ്മം..മ്മ്മം
ആ.....ആ.....ആ.....

അല്ലിമലർ കൊമ്പിൽ .. മെല്ലെ ഊഞ്ഞാലാടി 
തെന്നലൊരു തേരിൽ... പോരുന്നേ 
കന്നി വെയ്യിലാടും കുന്നിറങ്ങി വായോ 
പൂരകഥ കേൾക്കാൻ  പോരുന്നോ 
ഇത്തണലോരം വാ നീ.. ഇത്തിരി നേരം വാ.. 
മുത്തശ്ശിക്കു മുക്കുത്തി ചെലിലു 
മുത്തം നല്കാൻ വാ നീ..

കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാറ്റേ 
പുന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ 
വാ വാ നീ.. വാ വാ നീ..

കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാറ്റേ 
പുന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ 
വാ വാ നീ.. വാ വാ നീ..

കാട്ടുമ്മേൽ  അഞ്ജാറ്..
കാട്ടുമ്മേൽ  അഞ്ജാറ് അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ 
നാട്ടിൽ പതുങ്ങി പറന്നു വന്നേ...


കാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്തവർ 
നാട്ടിന്നിളവെയിൽ കൊണ്ടു നിന്നെ 
നാട്ടിന്നിളവെയിൽ കൊണ്ടു നിന്നെ 
നാട്ടിന്നിളവെയിൽ കൊണ്ടു നിന്നെ 

Lyrics in EnglishShare on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment