തിലോത്തമ (2015) : അക്കര ഇക്കര വരികൾ

വർഷം : 2015 
ചിത്രം : തിലോത്തമ
സംവിധാനം : പ്രീതി പണിക്കർ 
സംഗീതം : ദീപക് ദേവ് 
വരികൾ : എങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേകരൻ 
പാടിയത്: സച്ചിദാനന്ദൻ, രൂപ രേവതി
അഭിനയിച്ചത് : രചന നാരായണൻകുട്ടി, സോനാ നായർ 


Lyrics in English

തിലോത്തമ (2015) : അക്കര ഇക്കര വരികൾ
തിലോത്തമ (2015) : അക്കര ഇക്കര വരികൾവരികൾ 


കണ്ണോരം കാതോരം കാത്തോരുങ്ങി 
കറ്റൊല കതിരോല ഞാത്തി  ഇട്ടേ 
തിര പറഞ്ഞെ കഥയറിഞ്ഞേ 
തന്തിര തന്തിര  താരോ..

കണ്ണോരം കാതോരം കാത്തോരുങ്ങി 
കറ്റൊല കതിരോല ഞാത്തി  ഇട്ടേ 
തിര പറഞ്ഞെ കഥയറിഞ്ഞേ 
തന്തിര തന്തിര താരോ..

പിന്നെ ഓളത്തിൽ താളത്തിൽ  വന്നതോ 
ഓരത്തിൻ ചാരത്തിൻ നിന്നതോ...
പെണ്ണെ കാണാത്ത കാരിയം കണ്ടോ നീ 
അന്തിച്ചു നില്ക്കുനതെന്തടീ..
കപ്പ ചുട്ടോ മുലകുടച്ചോ 
തന്തിര തന്തിരാരോ...

അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ 

എല്ലാരുമെല്ലാരും കാത്തു നിന്നെ 

അങ്ങോരം ഇങ്ങോരം പൂത്തു നിന്നെ 
വലയെറിഞ്ഞേ മീൻ പിടഞ്ഞേ 
തന്തിരം തന്തിരം താരോ...

എല്ലാരുമെല്ലാരും കാത്തു നിന്നെ 
അങ്ങോരം ഇങ്ങോരം പൂത്തു നിന്നെ 
വലയെറിഞ്ഞേ മീൻ പിടഞ്ഞേ 
തന്തിരം തന്തിരം താരോ...

കാണാ കാറ്റിനും ചുണ്ടിലും പാട്ടല്ലോ 

ആറ്റിനലയിലും പാട്ടല്ലോ 
കൊച്ചു ഓരില ഈരില തുന്ജത്തോ 
തുമ്പിയും തുള്ളുന്നു ചന്ദത്തിൽ 
പുഴയറിഞ്ഞേ മനം നിറഞ്ഞേ 
തന്തിന തന്തിനാനോ 

അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ 

ആഹാ..ആഹാ..ആഹാ..ആഹാ..


ഉണ്ണാനോ നാക്കില ചോറുണ്ടേ 
പൂവിനും വാവിനും കൂട്ടുണ്ടേ 
നാക്കറിഞ്ഞേ വായറിഞ്ഞേ തന്തിരം തന്തിരം താരോ...

ഉണ്ണാനോ നാക്കില ചോറുണ്ടേ 
പൂവിനും വാവിനും കൂട്ടുണ്ടേ 

നാക്കറിഞ്ഞേ വായറിഞ്ഞേ തന്തിരം തന്തിരം താരോ...

മണ്‍  കുംഭത്തിൽ  കള്ളു കുടിച്ചല്ലോ  
ചെറു മത്തു പിടിച്ചു രസിച്ചല്ലോ
ഇനി ചോടും വച്ചാടി പാടിടാം 

തന്നാര പുന്നാര കൂട്ടമായ്‌ 
കുളിരറിഞ്ഞേ  കരളുണർന്നേതന്തിര തന്തിരാരോ...

അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ 

അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ അക്കര ഇക്കര കായേ നല്ല ചക്കര കൂട്ടിനാൽ ചായേ 


Lyrics in English
Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment