ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിങ് (2016) : എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു വരികൾ

ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിങ് (2016) : എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു വരികൾ
ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിങ് (2016) : എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു വരികൾ 


വർഷം: 2016 

ചിത്രം: ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിങ്
സംവിധാനം: ഒമർ 
സംഗീതം : വിമൽ ടി കെ 
വരികൾ: വിമൽ ടി കെ, ജിഷിൻ ശ്രീജേഷ് 
പാടിയത്: 
വിമൽ ടി കെ 

വരികൾ
എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു കണ്ടൊരു നേരം
ഉള്ളിലുള്ളിലൊരു മിന്നലടിച്ചു..
കണ്ണില് മെല്ലെ നോക്കിയ നേരം
അരികെത്തെത്താൻ നെഞ്ചു തുടിച്ചു..

പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു കണ്ടൊരു നേരം
ഉള്ളിലുള്ളിലൊരു മിന്നലടിച്ചു..
കണ്ണില് മെല്ലെ നോക്കിയ നേരം
അരികെത്തെത്താൻ നെഞ്ചു തുടിച്ചു..


പട പട പട അടിക്കുന്നു ഹൃദയം..
തുടി തുടി തുടി തുടിക്കുന്നു മനസ്സും..
എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളിലായ് മോഹം പൂത്തിടുന്നു..

പട പട പട അടിക്കുന്നു ഹൃദയം..
തുടി തുടി തുടി തുടിക്കുന്നു മനസ്സും..
എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളിലായ് മോഹം പൂത്തിടുന്നു..


ക്വീനാ ക്വീനാ ക്വീനാ..
അവളെൻറെ സ്വന്തം ക്വീനാ..
ഇവളുണ്ടേൽ ഞാൻ ഫൈനാ ..
ഇവളില്ലേൽ ഡാർക്ക് സീനാ.. 
എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു കണ്ടൊരു നേരം
ഉള്ളിലുള്ളിലൊരു മിന്നലടിച്ചു..
കണ്ണില് മെല്ലെ നോക്കിയ നേരം
അരികെത്തെത്താൻ നെഞ്ചു തുടിച്ചു..

ക്വീനാ ക്വീനാ ക്വീനാ..
അവളെൻറെ സ്വന്തം ക്വീനാ..
ഇവളുണ്ടേൽ ഞാൻ ഫൈനാ ..

ഇവളില്ലേൽ ഡാർക്ക് സീനാ.. 

പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നു കണ്ടൊരു നേരം
ഉള്ളിലുള്ളിലൊരു മിന്നലടിച്ചു..
കണ്ണില് മെല്ലെ നോക്കിയ നേരം

അരികെത്തെത്താൻ നെഞ്ചു തുടിച്ചു..Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment