കളിയച്ഛൻ (2015): കെട്ടുന്ന വേഷത്തിനേതിനുമൊന്നാണ് വരികൾ

വർഷം : 2015 
ചിത്രം: കളിയച്ഛൻ 
സംഗീതം : ബിജിബാൽ കളിയച്ഛൻ (2015): കെട്ടുന്ന വേഷത്തിനേതിനുമൊന്നാണ് വരികൾ
കളിയച്ഛൻ (2015): കെട്ടുന്ന വേഷത്തിനേതിനുമൊന്നാണ് വരികൾ 

വരികൾ 


കെട്ടുന്ന വേഷത്തിനേതിനുമൊന്നാണ് ലക്ഷ്യം
ഗുരുവരാനുഗ്രഹ പ്രീണനം 
കെട്ടുന്ന വേഷത്തിനേതിനുമൊന്നാണ് ലക്ഷ്യം
ഗുരുവരാനുഗ്രഹ പ്രീണനം


കൈമെയ്യ്‌ മറന്നു നീ വീഴുക ചൂടുക
കോമള പാദകമലലയങ്ങളെ 
ദേവന്‍ ദിനേശന്‍ തൊടുമ്പോള്‍ തമിശ്രമാം രാവും
വെളിച്ചം വിതറും പ്രഭാതമായ്
Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment