ചാർലീ (2015): അകലേ അകലേ വരികൾ


വർഷം : 2015 
ചിത്രം : ചാർലീ
സംവിധാനം : മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് 
സംഗീതം : ഗോപി സുന്ദർ 
വരികൾ : റഫീഖ് അഹമദ്  
പാടിയത്:  മാൽഗുഡി ശുഭ 
അഭിനയിച്ചത് : ദുൽഖർ സൽമാൻ, പാർവതി മേനോൻ 
ചാർലീ (2015): അകലേ അകലേ വരികൾ
ചാർലീ (2015): അകലേ അകലേ വരികൾ


വരികൾ


അകലേ....അകലേ .......
അകലേ .... ആരോ  പാടുന്നുവോ ...
അകലേ .... ആരോ  പാടുന്നുവോ ...

അന്തമില്ലാ കാലം കൊണ്ടു വച്ചതാര് ...
ഏതു സ്വപ്നജാലം 
പല കല്ലോലമെന്നോട് മുള്ളാകെ തുള്ളാടുമാ..

ചന്ത്മുള്ളതാണോ.. ഉള്ളണിഞ്ഞതാണോ..
എങ്കിവിട്ടാതേ ... 
ഒരന്ജ്ഞാത വിസ്മെയ സ്വർഗീയ സംഗീതമായ് ..

നിമിഷമതോ .....ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...
നിമിഷമതോ .....ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...
നിമിഷമതോ .....ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...
അ ...നിമിഷമതോ .....ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...ഒ ...ഓ...

അകലേ....അകലേ .......
അകലേ .... നേരം പൂക്കും മേട് ..
അകലേ ....  നേരം പൂക്കും മേട് ..


അകലേ....അകലേ .............
അകലേ....അകലേ .....
അകലേ.........(അകലേ).....അകലേ .............
അകലേ .............

താന നാനെ ..തനാനെ ..തനാരെ  നാ..
തര ...താനേ ...ഹൊ ..
തന്താന ...തൻ ..താന ..
തന തന തന താനേ ..

അകലേ....അകലേ .......
ഓ ...ഓ ...ഓ ...ഓ ...

അകലേ....അകലേ .......
അകലേ................അകലേ ...........
Share on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment