അനാർക്കലീ (2015) : ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി വരികൾ

വർഷം : 2015 
ചിത്രം : അനാർക്കലീ 
സംവിധാനം : സച്ചി 
സംഗീതം : വിദ്യാ സാഗർ 
വരികൾ : രാജീവ് നായർ 
പാടിയത്:  കാർത്തിക്, ശ്വേത മോഹൻ 
അഭിനയിച്ചത് : പ്രിയൽ ഘോർ, പ്രിഥ്വിരാജ്

Lyrics in English

അനാർക്കലീ (2015) : ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി വരികൾ
അനാർക്കലീ (2015) : ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി വരികൾ 


വരികൾ 

ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി 
മെല്ലെ വന്നോരുമ്മ തന്ന കരമിഴിയെ..

നാം നനഞ്ഞ നീല നീല നദിയുടെ 
മാറുലഞ്ഞ മെയ് തലോടി രാവോഴുകി 
വെണ്ണിലാ തെന്നലായ് 
എന്നെ നീ തൊട്ടുവോ .... സാഹിബാ ...

ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി 
മെല്ലെ വന്നോരുമ്മ തന്ന കരമിഴിയെ..

ദൂരേ ആഷാഢം സായാഹ്ന സംഗീതം 
നീർ മുത്തുപോൽ നീട്ടി നിൽകെ..
ചാരെ നീ നൽകും കാണാ കൈനീട്ടം 
വാൽ പക്ഷികൾ വാങ്ങി നിൽക്കെ 
മാരി മിന്നലിൻ ചിരി ...
മഴ തോർന മാനസം തൊടും 

നീ ഇത്ര മാത്രമെൻ ജീവ ശാഖിയിൽ ..
പെയ്തലിഞ്ഞുവെന്നോ ....

കുനു കുനെ വിരിയണ അരിമുല്ല മലരിന്റെ 
മധുരസം ഇനി പകരാം ...

ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി 
മെല്ലെ വന്നോരുമ്മ തന്ന കരമിഴിയെ..
നാം നനഞ്ഞ നീല നീല നദിയുടെ 
മാറുലഞ്ഞ മെയ് തലോടി രാവോഴുകി ...

ഞാൻ എൻ കണ്‍ നോട്ടം അമ്ബെയ്യും പൂ മാസം 
തെനല്ലിയായ് പൂത്തു നില്ക്കെ ..
നീ നിൻ പൊൻ ശ്വാസം താംബൂലം നേദിക്കും 
രാപന്തലിൽ ചേർനു നില്കെ...
കോടി പുണ്യമായ് വരൂ..
മുകിൽ മേഘ ജാലമീ ദിനം ..

നാം പൂത്തു പോയരാ താര മുന്തിരി 
തൊപ്പിലൂർന്നു വീഴും..
ചിനു ചിനെ ചിതറിയ ചെറുതരി വെളിച്ചത്തിൽ 
തുരു തുരെ കനവെഴുതാൻ ...

ഈ തണുത്ത മണ്‍ച്ചുരങ്ങളിതു വഴി 
മെല്ലെ വന്നോരുമ്മ തന്ന കരമിഴിയെ..
നാം നനഞ്ഞ നീല നീല നദിയുടെ 
മാറുലഞ്ഞ മെയ് തലോടി രാവോഴുകി ...

നിൻ കിനാ കുങ്കുമം വാരി നീ തന്നുവോ.....
രാന്ജനാ .....

Lyrics in EnglishShare on Google Plus

About LyRICHORDS

LyRICHORDS is focussed on collecting database of lyrics from various languages in the media industry.

0 comments :

Post a Comment